Knattemaran pojkar 1990

  Namn Hemvist Tid
1 Johan Karlsson 00:07:20.0
2 Nils Rozkalns 00:07:46.0
3 Johan Lundin 00:07:48.0