Knattemaran pojkar 1990

Namn Hemvist Tid
Johan Karlsson 00:07:20.0
Johan Lundin 00:07:48.0
Nils Rozkalns 00:07:46.0